«Երաժշտություն» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ


 «Երաժշտություն» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

2021-2022 ուսումնական տարում Տավուշի մարզի 2-րդ դասարանում սովորողների ուսումնառության արդյունքների ոչ միավորային գնահատման՝ բնութագրերի ձևանմուշների վերաբերյալ

 Նախաբան

Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով սահմանվել է, որ 1–4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում իրականացվելու է ոչ միավորային գնահատում, իսկ սովորողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման նոր կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր սովորողի համար որպես կիսամյակի ամփոփում կազմվելու է ուսումնական առաջադիմության բնութագիր բոլոր առարկաներից:

Տավուշի մարզի փորձարկող 2-րդ դասարանի ուսպլանով նախատեսված բոլոր առարկաների վերջնարդյունքների հիման վրա կազմվել են բնութագրերի հնգաստիճան սանդղակներ` որպես օգնություն ուսուցչին:

Յուրաքանչյուր աղյուսակի առաջին սյունակում տրված են տվյալ առարկայի ուսումնական ծրագրով սահմանված թեմաները (ԵՇԱ, Շախմատ, Մաթեմատիկա և այլն) կամ առարկայական չափորոշչով նախատեսված հիմնական հասկացություններն ու ենթահասկացությունները (օր.՝ Մայրենի), իսկ աղյուսակի առաջին տողում ներկայացված են Ա, Բ, Գ, Դ, Ե սյունակները՝ ցույց տալով առարկայական չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքների կատարման աստիճանը 1-ին կիսամյակի համար՝ նվազման կարգով:  

Ամեն առարկայի ուսուցիչ կարող է կազմել յուրաքանչյուր սովորողի բնութագիրը՝ հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքները.

-        Պետք է շարժվել վերևից ներքև և հորիզոնական՝ գնալով ձախից աջ (Ա-Ե):

-        Կարելի է ընտրել որևէ սյունակի նկարագրությունը ամբողջությամբ կամ համադրել հատվածներ տարբեր ձևակերպումներից, քանի որ նույն վերջնարդյունքի կատարման մակարդակների բաժանումը պայմանական է:

-        Պետք է խուսափել մակարդակների բաժանել երեխաներին, քանի որ քիչ հավանական է, որ որևէ սովորող բոլոր վերջնարդյունքների մասով կապահովի նույն մակարդակը:

-        Չի կարելի սյունակները համեմատել կամ նույնացնել միավորների (5-միավորային համակարգի կամ 10-միավորային համակարգի աստիճանների հետ):

-        Բոլոր բնութագրերը կազմվել են դրական շեշտադրմամբ. պետք է բացառել «Չի կարողանում», «Չգիտի», «Դժվարանում է» արտահայտությունները:

-        Ուսուցիչը կարող է ըստ անհրաժեշտության խմբագրել կամ լրամշակել ձևակերպումները՝ առավել հարմարեցնելով դրանք տվյալ սովորողի ցուցաբերած արդյունքին:

-        Բնութագիրը պետք է կցել սովորողի անձնական գործին:

 

Ցուցումներ բնութագրերի կազմման վերաբերյալ

Ներկայացված աղյուսակների Ա սյունակում ներկայացված են առարկայի առաջին կիսամյակին ուսուցնավող թեմաների վերջնարդյունքները՝ ձևակերպված բնութագրի ձևով: Սյունակը ներկայացնում է վերջնարդյունքների ապահովման առավելագույն աստիճանը: Հաջորդ սյունակները ներկայացնում են յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի ապահովման տարբեր աստիճանները նվազման կարգով: Վերջին՝ Ե սյունակում ներկայացված է վերջնարդյունքի ապահովման նվազագույն աստիճանը:

Ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սյունակի բնութագրերին ծանոթանալով՝ ընտրել յուրաքանչյուր երեխայի համար այն ձևակերպումները, որոնք առավելապես համապատասխանում են նրա ուսումնառության արդյունքներին կիսամյակի ավարտին: Այս աշխատանքը կատարելիս ուսուցիչը պետք է հիմնվի ողջ կիսամյակի ընթացքում կիրառած ձևավորող գնահատման արդյունքների (ստուգաթերթերի, համառող գրառումների, ռուբրիկների, դիտարկումների, հայտորոշիչ առաջադրանքների և այլ գործիքների պարբերական կիրառման վերլուծությունների վրա):

Բնութագրերը կարող են կազմվել տարբեր սյունակների բնութագրումներից ընտրված նկարագրություններից՝ ամբողջացնելով սովորողի ամփոփ բնութագիրը տվյալ առարկայից: Նույն տողից  միայն մեկ բնութագրիչ կարող է ներառվել կոնկրետ սովորողի բնութագրի մեջ, քանի որ յուրաքանչյուր տողում նկարագրված են նույն վերջնարդյունքի ապահովման տարբեր աստիճանները: Չի բացառվում, որ սյունակներից մեկի բնութագրումները լիովին համընկնեն կոնկրետ սովորողի առաջադիմության արդյունքներին, սակայն առավել հաճախ դա կլինի տարբեր սյունակներից առանձնացված բնութագրիչներից կազմված խճանկար: 

 

 «Երաժշտություն» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

Կազմեց Գայանե Թադևոսյանը

Թեմաներ

Թեմա 1

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

Երաժշտու

թյան պարզ ու մատչելի ժանրերը

Հաղոր­դակցվում և ինքնաարտահայտ

վում է ունկնդրվող նյու­թի միջոցով՝ ներկայացնում է իր տպավորությունները գրագետ, կապակցված խոսքով, դիմախաղով, մարմնի շարժումներով:

Ունկնդրումից ստացած իր տպավորությունները ներկայացնում է գրագետ, կապակց-ված խոսքով:

Ունկնդրումից ստացած իր տպավորությունները ներկայացնում է մի քանի բառով:

Ունկնդրումից ստացած իր տպավորու-թյունները ներկայացնում է միայն դեմքի արտահայ-տությամբ:

Ունկնդրում է, սակայն չի կարողանում ներկայացնել իր տպավորությունները:

 

Հնչողությամբ ճանաչում է երաժշտության պարզ ժանրերը (տեսակները):

Հնչողությամբ ոչ միշտ է տարբերում երաժշտության երեք տեսակները:

Հնչողությամբ  տարբերում է միայն երգը կամ պարը:

Հնչողությամբ տարբերում է միայն երգը:

Հնչողությամբ օգնությամբ է տարբերում երաժշտության երեք տեսակները։

Արտա­հայտիչ եր­գե­­ցո­ղու­թյան և հա­մա­պա­տաս­­խան դիմա­խաղի մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական կե­ր-պար:

Արտա­հայտիչ եր­գե­­ցո­ղու­թյան մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական կե­ր պար:

 

Եր­գե­­ցո­ղու­թյան մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական կե­րպար:

 

Եր­գե­­ցո­ղու­թյան մի­ջո­ցով փոր-ձում է ստեղծել երաժշտական կե­րպար:

 

Փորձում է երգել:

Ստեղ­ծում է երաժշ­տա­կան նյու­թին համա­պա­տաս­­խան ռիթմական նվա­գակցու­թյուն  ռիթմական  և «բնա­կան»  նվագարան­նե­րով՝ ձեռքերով, ոտքե­րով:

Ստեղ­ծում է երաժշ­տա­կան նյու­թին համա­պա­տաս­­խան ռիթմական նվա­գակցու­թյուն ռիթմական նվագարան­նե­րով։

 

Ստեղ­ծում է երաժշ­տա­կան նյու­թին համա­պա­տաս­­խան ռիթմական նվա­գակցու­թյուն «բնա­կան» նվագարան­նե­րով՝ ձեռքերով, ոտքե­րով:

 

Փորձում է ստեղ­ծել երաժշ­տա­կան նյու­թին համա­պա­տաս­­խան ռիթմական նվա­գակցու­թյուն ձեռքերով, ոտքե­րով:

 

Փորձում է կատարել ռիթմական նվա­գակցու­թյուն «բնա­կան» նվագարան­նե­րով՝ ձեռքերով, ոտքե­րով:

 

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) հայ ազգային և այլ ազգե­րի պարզ ման­կա­կան եր­գեր, քայլերգեր մաքուր ինտոնացիայով, ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ, հստակ առոգանու­թյամբ, արտահայ-տիչ:

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) հայ ազգային և այլ ազգե­րի պարզ ման­կա­կան եր­գեր, քայլերգեր մաքուր ինտոնացիայով, ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ։

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) հայ ազգային և այլ ազգե­րի պարզ ման­կա­կան եր­գեր, քայլերգեր ոչ միշտ ճիշտ ինտոնացիայով։

 

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) հայ ազգային պարզ ման­կա­կան եր­գեր, քայլերգեր   հազվադեպ ճիշտ  ինտոնացիայով։

Փորձում է երգել (մենակ կամ խմ­­բով) պարզ ման­կա­կան եր­գեր:

 

Մեկ­­նա­բանում է ստեղծա­գոր­ծու­թյան բովանդա­կու­թյու­նը, բնույ­­­թը, տեմ­պը, դինա­միկան, իր տպա­վո­րու­թյուն­ներն ու զգացողություն­նե­­րը, ներկայացնում է գույներով կամ նկարելով:

Մեկ­­նա­բանում է ստեղծա­գոր­ծու­թյան բովանդա­կու­թյու­նը, բնույ­­­թը, տեմ­պը, դինա­միկան, իր տպա­վո­րու­թյուն­ներն ու զգացողություն­նե­­րը, ներկայացնում է նկարելով:

 

Մեկ­­նա­բանում է ստեղծա­գոր­ծու­թյան բնույ­­­թը, տեմ­պը, իր տպա­վո­րու­թյուն­ներն ու զգացողություն­նե­­րը, ներկայացնում է գույներով:

 

Փորձում է մեկ­­նա­բանել ստեղծա­գոր­ծու­թյան բնույ­­­թը, տեմ­պը, իր տպա­վո­րու­թյուն­ներն ու զգացողություն­նե­­րը, ներկայաց

նում է գույներով:

 

Փորձում է նկարել երաժշտությունը։

 

Դրսևորում է հետաքրքրություն կենդանի կատարումների նկատմամբ, հաճախում է համերգասրահներ, թանգարաններ։

Հետաքրքրվում է  կենդանի կատարումներով,  երբեմն հաճախում  է համերգասրահներ, թանգարաններ:

Հազվադեպ է հետաքրքրվում   կենդանի կատարումներով:

 

Փորձում է հետաքրքրվել դասերից դուրս հնչող երաժշ-տությամբ:

Հետաքրքրվում է երաժշտությամբ։

Թեմա 2

Ուր են տանում մեզ այդ ժանրերը

Հաղոր­դակցվում  և ինքնա­­րտահայտ­վում է ունկնդրվող նյու­թի միջոցով, կատարում է կերպարին համապատասխան նմանողական շարժումներ:

 

Հաղոր­դակցվում  և ինքնա­­րտահայտ­վում   է ունկնդրվող նյու­թի միջոցով,  նմանողական շարժումներ մասամբ է կարողանում կատարել:

Հաղոր­դակցվում  և ինքնա­­րտահայտ­վում  է ունկնդրվող նյու­թի միջոցով, հազվադեպ է կատարում  կերպարին համապատասխան նմանողական շարժումներ:

Հաղոր­դակցվում է ունկնդրվող նյու­թի միջոցով:

 

 

Հաղոր­դակցվում է ունկնդրվող նյու­թին:

 

 

Արտա­հայտիչ եր­գե­­ցո­ղու­թյան և հա­մա­պա­տաս­­խան դիմա­խաղի մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական

կե­րպար:

Արտա­հայտիչ եր­գե­­ցո­ղու­թյան և  դիմա­խաղի մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական

կե­րպար:

 

 Եր­գե­­ցո­ղու­թյան և  դիմա­խաղի մի­ջո­ցով ստեղծում է երաժշտական կե­ր­պար:

 

Եր­գե­­ցո­ղու­թյան միջոցով փոր-ձում է ստեղծել երաժշտական կե­րպար:

 

Երգում է:

 

 

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ, հստակ առոգանու­թյամբ, արտահայտիչ և ներկայացնում է հատվածներ  հայկական և այլ մանկական օպերաներից:

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ, ներկայացնում է հատվածներ  հայկական և այլ մանկական օպերաներից:

 

Երգում է (մենակ կամ խմ­­բով) ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ, փորձում է ներկայացնել հատվածներ  հայկական և այլ մանկական օպերաներից:

 

Փորձում է երգել ճիշտ կեց­ված­ք­ով, շնչառությամբ, նաև հատվածներ մանկական օպերաներից:

 

Փորձում է երգել:

 

Ընկալում, հասկանում է մեղե­դու տրա­մա­դրու­թյուն­­ը, բնույթը արտա­հայտում է հույ­զերով,  պա­րե­լով կամ ռիթմա­կան շար­ժում­ներով:

Ընկալում է մեղե­դու տրա­մա­դրու­թյուն­­ը, բնույթը արտա­հայտում է հույ­զերով,  պա­րե­լով:

Հասկանում է մեղե­դու տրա­մա­դրու­թյուն­­ը, բնույթը արտա­հայտում է հույ­զերով կամ ռիթմա­կան շար­ժում­ներով:

Փորձում է հասկանալ մեղե­դու տրա­մա­դրու­թյուն­­ը, բնույթը հազվադեպ  արտա­հայտում է հույ­զերով:

Մեղե­դու տրա­մա­դրու­թյուն­­ը, բնույթը փորձում է արտա­հայտել մարմնի շար­ժում­ներով:

Բնու­թա­գրում է ստեղ­ծագոր­ծու­թյան իմաստը, սե­փա­կան զգացողու­թյուն­ներն արտահայ­տում է գույ­ների միջոցով կամ նկարե­լով: Բացատրում է իր և դասըն­կեր­ների աշխատանքերի լավ և վատ կողմերը:

 

Բնու­թա­գրում է ստեղ­ծագոր­ծու­թյան իմաստը, սե­փա­կան զգացողու­թյուն­ներն արտահայ­տում է գույ­ների միջոցով կամ նկարե­լով: Փորձում է բացատրել իր և դասըն­կեր­ների աշխատանքերի լավ և վատ կողմերը:

Բնու­թա­գրում է ստեղ­ծագոր­ծու­թյան իմաստը, սե­փա­կան զգացո-ղու­թյուն­ներն արտահայ­տում է գույ­ների միջոցով: Մասամբ է  կարողանում բացատրել իր և դասըն­կեր­ների աշխատանքերի լավ և վատ կողմերը:

Փորձում է բնու­թա­գրել ստեղ­ծագոր­ծու­թյան իմաստը, սե­փա­կան զգացողու­թյուն­ներն արտահայ­տել գույ­ների միջոցով կամ նկարե­լով:

Փորձում է սե­փա­կան զգացողու­թյուն­ները արտահայ­տել գույ­ների միջոցով կամ նկարե­լով:

Բացատրում է, թե համա­ցանցն ինչպես է օգնում իրեն հա­ղոր­դակցվելու մանկական երաժշ-տական ստեղծա-գործություններին:

 

Գիտի, որ համա­ցանցն օգնում է իրեն հա­ղոր­դակցվելու մանկական երաժշ-տական ստեղծա-գործություններին:

 

Փորձում է բացատրել, թե համա­ցանցն ինչպես է օգնում իրեն հա­ղոր­դակցվելու մանկական երաժշտական ստեղծագործու-թյուններին:

Երբեմն կարողանում է ինքնուրույն  մտքեր արտահայտել  երաժշտական ստեղծագործու-թյան մասին:

 

Համացանցից օգտվում է  օգնությամբ:

 

 

Comments