Ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքի պլանավորման և գնահատման գործիք

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ (ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 

ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Ուսուցչի կողմից սովորողներին հանձարարվող ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքները նպաստում են սովորողի հետազոտական, ստեղծագործական, նախաձեռնողական, ինքնակազմակերպման, ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտությունների ձևավորմանը և հնարավորություն են տալիս նրան ինքնուրույն կամ մյուսների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ գործնականորեն կիրառել դասի ընթացում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և դրսևորել իրողությունները քննադատաբար ուսումնասիրելու, վերլուծելու, ստեղծագործական նորարար մոտեցումներ կիրառելու ունակություններ:

Սովորողները ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքի ընթացքում, օգտվելով տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից, այդ թվում՝ համացանցից, գտնելով իրենց թեմային վերաբերող տարբեր տեղեկություններ, վերլուծելով և քննադատաբար ներկայացնելով դրանք, ձեռք են բերում մեդիա դաշտում կողմնորոշվելու, թվային ինֆորմացիոն ռեսուրսներն արդյունավետ կիրառելու և սեփականը ստեծելու հմտություններ:

Կարևորելով ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների դերը սովորողի կարողունակությունների ձևավորման հարցում, անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների՝ մեթոդապես ճիշտ կազմակերպմանը: Ստորև ներկայացվող հարցաշարը կարող է օգնել սովորողներին արդյունավետ պլանավորել, իրականացնել և ավարտին հասցնել իրենց կողմից իրականացվող ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքները:

Հարցեր, որոնք օգնում են պլանավորել գործունեությունը

- Ի՞նչ ես ցանկանում իմանալ թեմայի շուրջ իրականացվելիք ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի ընթացքում որո­շակի ժամանակահատվածի ավարտին (ուսումնական թե­մայի, կի­սամյակի, ուսումնական տար­վա ավարտին):

-  Ի՞նչ խնդիրներ ես քո առջև դնում՝ ինքնուրույն հետազոտական աշխա­տանքը սկսելուց առաջ:

- Ո՞ր ուսումնական առար­կաները քեզ կարող են օգնել հետազոտական աշխատանքի իրականացման ժամանակ:

- Ի՞նչ կարողություններ և հմտություններ են քեզ ան­հրա­ժեշտ ինքնուրույն աշխատանք իրակա­նացնելու համար:

-     Ի՞նչ գիտես քո կողմից ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ և ի՞նչ նոր գիտելիք կցանկանայիր ստա­նալ թեմայի ուսումնասիրման արդյունքում:

-     Ո՞ր քայլից պետք է սկսես քո ինքնուրույն հետազոտական աշխատան­քը:

-     Ի՞նչն է քեզ օգնում պլանավորման աշխատանք­ներում (օրագիր՝ նշումներ կատարելու համար, գործո­ղութ­յունների կատարման ս­խե­մա և այլն):

- Ինչպե՞ս ես կազմակերպելու քո համագործակցությունը մյուսների հետ (սովորողներ, ու­սու­ցիչներ, ընկերներ և այլն):

-  Ի՞նչ տեղեկատվական աղբյուրներից ես օգտվելու աշխատանքի կատարման ընթացքում:

-     Ինչքա՞ն ժամանակ ես հատկացնելու թեմայի ամբողջական ուսումնասիրմանը:

- Ի՞նչ կերպ ես ներկայացնելու քո ավարտական աշխատանքը (ելույթ՝ սահիկաշարի ուղեկցությամբ, միայն սահիկաշարի ներկայացում՝ ձայնի ուղեկցությամբ, տեքստային շարադրանք, թվային ռեսուրսի ստեղծում և այլն):

Հարցեր, որոնք օգնում են իրականացնել գործունեությունը

-   Ի՞նչ դժվարությունների ես հանդիպում, երբ կարդում ես առաջադրանքը:

-   Ի՞նչն է քեզ օգնում առաջադրանքի իմաստը հասկանալու հարցում:

- Արդյո՞ք կարողանում ես առա­ջադրանքը սկզբից մինչև վերջ կատարել ինքնուրույն:

- Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլերի կատարման հաջոր­դակա­նութ­յան սխե­ման առաջա­դրան­քը կատարելիս:

-   Ի՞նչ քայլեր ես ձեռնարկում խնդիրները լուծելու համար:

-   Ի՞նչն է քեզ օգնում հարցերը ձևակերպելիս: Ե՞րբ են քեզ մոտ հաճախ հարցեր առաջանում:

- Տեղեկատվության ի՞նչ աղբյուր ես հաճախ օգտագործում՝ հարցերի պատասխանների որոնման ժամանակ:

-   Ո՞ւմ կարող ես դիմել օգնության՝ որոշ հարցերի պատաս­խանները ստանալու համար:

-   Ինչո՞ւ է կարևոր այլ անձանց հետ տարբեր հարցերի քննար­կումը:

-   Ինչպե՞ս է կազմակերպվում համատեղ քննարկումը:

-   Ո՞ր աշխատաձևն է ավելի արդյունավետ ինքնուրույն աշխատանքի կատարման ընթացքում՝ անհատական, զույգային, թե՞ խմբային: Ինչու՞:

Հարցեր, որոնք օգնում են վերլուծել գործունեության արդյունքները

-   Եթե քեզ առաջարկեն գնահատել քո սեփական աշխատանքը, ինչի՞ց կսկսես:

-  Արդյոք արդյունավե՞տ էր մյուսների հետ համատեղ աշխատանքը: Եթե այո, ապա ինչու՞:

-   Ի՞նչ դեր էիր կատարում այդ աշխա­տանքում:

-   Կարևո՞ր են քեզ համար մյուսների գնահատա­կան­ները/կարծիքները:

-   Արդյոք մի՞շտ ես գոհ քո աշխատանքի արդյունքից:

- Արդյոք միշտ կարողանու՞մ ես իմանալ քո առաջադրանքի կատար­ման հաջողության կամ ան­հաջողության պատճառները:

-  Ի՞նչն էր քեզ համար ամենա­հետաքրքիրը աշխատանքի կա­տարման ընթացքում: Ինչու՞:

-   Ի՞նչ անհասկանալի հարցեր մնացին:

-   Ի՞նչ դժվարությունների հանդի­պեցիր: Արդյոք ստացվե՞ց դրանք հաղթահարել:

-   Աշխատանքի ո՞ր մասը մնաց անավարտ: Ինչու՞:

- Ի՞նչ կփոխեիր քո քայլերում, եթե քեզ հնարավորություն տրվեր նորից դրանք կատարելու:

-   Ի՞նչ բացահայտեցիր քեզ համար նախագծի կատարման ընթացքում:

 

  Կազմեց Անի Մելիքսեթյանը

Comments