Հայտորոշիչ թեստ

Հղում_Հայտորոշիչ թեստ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ուսումնական գործունեության ընդհանուր մակարդակի գնահատման հայտորոշիչ թեստ

 

Հայ­տորոշումը նպատակը յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների, հմտությունների զարգացման և վերաբերմունքի ձևավորման առկա մակարդակի մասին պատկերացում կազմելն է:

Հայտորոշումը նպատակահարմար է անցկացնել նոր ուսումնական տարվա սկզբում: Նախապես ճանաչելով և գնահատելով յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական գործունեության ընդհանուր մակարդակը՝ հնարավոր է արդյունավետ կազմակերպել նրա ուսումնառության հետագա գործընթացը:

Նախնական հայտորոշման միջոցով կարող ենք պատկերացում կազմել սովորողի՝ դիմացինի խոսքը լսել - հասկանալու, ուշադրությունը կենտրոնացնելու, ուսումնական նյութը հիշելու և վերարտադրելու, հարցերին պատասխանելու, հարց ձևակերպելու, մտքերը բանավոր արտահայտելու, հաղորդակցվելու, համագործակցելու, թիմում աշխատելու, սեփական վարքը կառավարելու, գրենական պիտույքներից օգտվելու, ընդհանուր շարժումները վերահսկելու կարողությունների վերաբերյալ, որոնք կազմում են ուսումնական գործունեության առանցքը և ապահովում են յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայի բովանդակության արդյունավետ յուրացումը:

Ներկայացված նախնական հայտորոշիչ թեստն ընդգրկում է սովորողի գործունեության 5 ոլորտին՝ հաղորդակցական, իմացական, վարք, հուզակամային, շարժողական, վերաբերող հարցեր, որոնց միջոցով կարող են բացահայտվել այդ ոլորտում առկա խնդիրները: Նախնական հայտորոշման արդյունքներով հնարավոր է բացահայտել բոլոր այն սովորողներին, որոնք ունեն ուսումնական նյութի յուրացման կայուն դժվարություններ: Հայտորոշման արդյունքները կարող են նախազգուշացնող ազդակ լինել՝ ըստ գործող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգի, սովորողի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը գնահատելու համար:

Թեստի հարցերի բովանդակությունը մշակվել է հնարավորինս ընդհանրական սկզբունքով, բայց միևնույն ժամանակ՝ այնպես, որ հնարավոր լինի բացահայտել և գնահատել այն ուսումնական դժվարությունները, որոնք սովորողն ունենում է իր ուսումնառության ընթացքում:

Նախնական հայտորոշիչ թեստն ուղղված է դասարանի բոլոր սովորողներին:

Թեստի կիրառման ընթացքում իրականացվող դիտարկումների արդյունքների վերլուծութունը կնպաստի թեստի բովանդակության հետագա վերանայմանն ու բարելավմանը:


Կազմեցին Անի Մելիքսեթյանը, Հասմիկ ՀովհաննիսյանըComments