Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկան

 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Անհատական հանձնարությունների փոխստուգման մեթոդիկան կիրառվում է անցածի ամրապնդման, սեփական գիտելիքների ինքնաստուգման և փոխադարձ ստուգման նպատակով։ Այս մեթոդը կիրառվում է հիմնականում թեմատիկ, կիսամյակային և քննական աշխատանքները կազմակերպելուց առաջ։ Սակայն այն հնարավոր է արդյունավետ կիրառել նաև նախնական հայտորոշման նպատակով։

Սովորողն ինքնաստուգման և փոխադարձ ստուգման միջոցով բացահայտում է իր յուրացրած կամ թերի յուրացրած թեմաները։ Բացի այդ՝ հնարավորություն է ունենում ընթացքում ամրապնդելու, վերհիշելու ավելի խորությամբ յուրացնելու անցած ուսումնական նյութերը։ Այդ աշխատանքի շնորհիվ զարգանում են սովորողի հետևյալ կարողությունները


Մեթոդի կիրառման համառոտ նկարագրությունը

Մեթոդիկան կիրառելի է ցանկացած ուսումնական առարկայի համար։ Նյութերի նախապատրաստումը (թեմատիկ ամփոփման ժամանակ)։

· Ուսուցիչը թեման ամփոփող հարցերի ու առաջադրանքների խումբ է առանձնացնում։

·  Առանձնացրած հարցերից և առաջադրանքներից կազմվում են անհատական հանձնարարություններ (քարտեր)։

·       Կազմում է հաշվառման աղյուսակ, որն իր մեջ ներառում է երեխաների ցուցակը և անհատական հանձնարարությունները։

·   Երեխաներին ներկայացնում է աշխատանքի քայլերը, յուրաքանչյուր սեղանին դրվում է աշխատանքային քայլերը ներկայացնող հուշաթերթիկը։

Առհասարակ, քայլերը հուշող հրահանգներն օգնում են սովորողների մեջ զարգացնել ինքնակառավարման հմտությունները։ Դրանց օգնությամբ ուսուցիչը՝

  1. Ժամանակ է շահում ավելի մեծ թվով սովորողների համար անհատական մոտեցում ապահովել։
  2. Հետևում է, թե ինչպես են ինքնուրույն կողմնորոշվում երեխաները:
  3. Ո՞վ, ե՞րբ, ինչի՞ կարիք ունի:
  4. Ո՞վ, ի՞նչ արագությամբ է աշխատում և այլն։

Երեխաները գործընթացը հաշվառում են ինքնուրույն այդ աղյուսակը  փակցվում է տեսանելի  տեղում, որտեղ նշումները կատարում են իրենք։ Օրինակ՝

Անուն - ազգանուն

ԱՀ 1

ԱՀ2

ԱՀ3

ԱՀ4

ԱՀ5

Անահիտ

·                  

 

 

 

+

Արամ

 

-

 

 

 

Կարեն

 

 

 

 

 

Արա

 

 

·                  

 

 

և այլք․․․

 

 

 

 

 

         
  • կետը նշանակում է, որ հանձնարարությունը նոր է ստացել:
  • -  նշանը՝ որ ավարտել է ինքնուրույն կատարումը, հիմա աշխատում է զույգի հետ։
  •  +  նշանը, դրվում է, երբ ավարտել է աշխատանքը զույգով /հաստատուն կամ փոփոխական կազմով զույգեր/։

Յուրաքանչյուր սովորող պետք է կատարի հետևյալ քայլերը

1.    Ստանում է հանձնարարությունը:

2. Կատարում է ինքնուրույն (եթե ընթացքում դժվարանում է, ապա կարող է դիմել իր ընկերներին, դասագրքերին, բառարաններին և այլ նյութերի օգնությանը, ուսուցչին)։

3. Ինքնուրույն կատարելուց հետո միևնույն հանձնարարությունն այս անգամ կատարում է զույգով, սակայն կատարելու հետ մեկտեղ նաև բարձրաձայն մեկնաբանում է իր քայլերը՝ ընկերոջը համոզելով, որ հանձնարարությունը ճիշտ է կատարել։

4.      Զույգով աշխատելուց և իր անվան դիմաց համապատասխան նշումը կատարելուց հետո սովորողը ստանում է հաջորդ հանձնարարությունը (ուսուցիչն ինքն է որոշում, թե քանի հանձնարարություն կատարի նա)։

 Կազմեց Վարսենիկ Հովսեփյանը

Comments